La Neurofisiologia Clínica és una especialitat mèdica que està dedicada a l'estudi i diagnòstic de malalties del sistema nerviós a través de l'anàlisi de l'activitat bioelèctrica del sistema nerviós.

Està fonamentada en els coneixements de les neurociències bàsiques i té com a objectiu l'exploració funcional del sistema nerviós central (encèfal i medul·la espinal), sistema nerviós perifèric (nervis i òrgans dels sentits) i sistema nerviós vegetatiu o autonòmic (simpàtic i parasimpàtic), utilitzant tecnologia altament especialitzada amb finalitats diagnòstics, pronòstics i d'orientació terapèutica.

Mitjançant la realització d'una història clínica i la utilització de tecnologia mèdica especialitzada, es realitzen proves neurofisiològiques de diferent índole que ajuden al diagnòstic i orientació terapèutica de nombroses patologies.


Tipus d'exploracions neurofisiològiques


  • ELECTROENCEFALOGRAMA / ELECTROENCEFALOGRAMA QUANTIFICAT

L'electroencefalograma (EEG) és el registre de l'activitat elèctrica cerebral a través d'elèctrodes situats en la superfície del cuir cabellut. Valora el funcionament del sistema nerviós central mitjançant el registre de l'activitat elèctrica de les neurones cerebrals en condicions basals de repòs, en vigília o en somni, i durant els mètodes d'activació cerebral (hiperventilació i estimulació lluminosa intermitent).

L'electroencefalograma quantificat (QEEG) o cartografia cerebral és la representació topogràfica dels valors obtinguts de l'activitat cerebral registrada mitjançant el EEG.


  • ELECTROMIOGRAMA AMB ELECTRONEUROGRAFIA

El terme electromiograma (EMG) s'utilitza de manera genèrica per a fer referència al conjunt de proves neurofisiològiques dirigides a l'estudi del sistema nerviós perifèric (nervi i múscul), a detectar les seves lesions i a determinar el seu grau d'afectació i la seva evolució. En realitat, l'estudi del sistema neuromuscular utilitza diverses tècniques que permeten estudiar el múscul (electromiografia pròpiament dita) i els nervis (electroneurografia o ENG). Aquests estudis són la prolongació de l'estudi clínic neurològic. L'exploració es dissenya en cada cas en funció de la història clínica i de l'exploració neurològica, i pot modificar-se segons les dades que es vagin obtenint.

Mitjançant la EMG es registra i es mesura l'activitat elèctrica generada pel propi múscul en repòs (activitat d'inserció i activitat espontània) i durant la contracció muscular (registre dels potencials d'unitats motores). Si el nervi i/o el múscul estan afectats, el seu funcionament s'alterarà i variaran d'aquesta manera les característiques dels impulsos elèctrics que aquests transmeten. A més, les variacions en els impulsos elèctrics seran diferents en funció del tipus i del grau d'afectació. El ENG (neurografía motora o sensitiva) és l'estudi de la conducció de les fibres motores i sensitives mitjançant la provocació i registre d'estímuls elèctrics. Es tracta d'estímuls elèctrics de baixa intensitat. Tant l'estimulació com el registre de la resposta es realitzen, sempre que sigui possible, mitjançant elèctrodes de superfície.


  • POTENCIALS EVOCATS SOMATOSENSORIALS

Els potencials evocats somatosensoriales (PESS) és la resposta elèctrica registrada mitjançant elèctrodes situats en el cuir cabellut o sobre la pell quan s'aplica un estímul elèctric transcutàni de molt curta durada sobre la pell damunt d'un nervi perifèric de l'extremitat superior (generalment en el nervi mitjà) i/o de l'extremitat inferior (generalment en el nervi tibial).

S'estudia la transmissió de l'estímul nerviós al llarg del sistema nerviós central. Els impulsos elèctrics poden ser detectats mitjançant elèctrodes col·locats sobre les trajectòries dels nervis perifèrics fins a la seva arribada al cervell. Els intervals de temps al seu pas per cadascun d'ells, en comparar-se amb un patró de normalitat, defineix amb precisió el nivell lesional.


  • POTENCIALS EVOCATS VISUALS

Els potencials evocats visuals (PEV) és la resposta elèctrica de l'escorça cerebral occipital provocada per l'estimulació lluminosa. Es registra mitjançant elèctrodes situats en el cuir cabellut quan s'aplica un estímul visual mitjançant una pantalla que mostra una configuració en forma d'escaquer o tauler d'escacs que el pacient ha de mirar fixament durant uns minuts, per la qual cosa precisa la col·laboració del pacient.


  • POTENCIALS EVOCATS AUDITIUS I DE TRONC CEREBRAL


Els potencials evocats auditius (PEA) i els potencials evocats auditius de tronc cerebral (PEATC) és la resposta elèctrica de la via auditiva (nervi acústic, troncoencefàlic, unió bulboprotuberancial, protuberància i part inferior del mesencèfal) registrada mitjançant elèctrodes situats en el cuir cabellut quan s'aplica un estímul auditiu a diferents intensitats en les oïdes a través d'uns auriculars.


  • ESTUDIS DE LA SON


Els estudis de somni o polisomnografia (PSG) consisteixen en el registre de diferents variables fisiològiques durant tot un període de somni, habitualment nocturn. Es col·loquen diversos elèctrodes per al monitoratge de l'activitat cerebral, electrocardiograma, flux respiratori, saturació d'oxigen i EMG, que ens faciliten els mesuraments fisiològics amb les quals es fa el diagnòstic.

Els estudis de somni (polisomnografia nocturna) es realitzen romanent el pacient durant tota una nit ingressat en la unitat de somni i inclouen: polisomnografia nocturna amb paràmetres respiratoris (estudi de pacients amb síndrome d'apnees hipoapnees del somni i patologies respiratòries), polisomnografia nocturna amb paràmetres neurològics (estudi de pacients amb epilèpsia, síndrome de cames inquietes, malalties neurològiques, etc.) i polisomnografia nocturna per a la titulació de CPAP (dispositiu de pressió positiva contínua en les vies respiratòries).