El Servei d’Hemodinàmica, Radiologia Intervencionista i Electrofisiologia és una alternativa al tractament quirúrgic. Realitza procediments vasculars, biliars, urològics i neurològics amb la utilització de diverses tècniques d’imatge i raigs X. Disposa d’un equip tecnològic d’última generació compost per:

 • Equip radiològic General Electric Innova, compost de generador de raigs X d’alta freqüència, dispositiu d’arc C mòbil, detector digital, taula d’exploració GE, sistema de registre, tractament i arxiu digital d’imatges, i programari cardíac i radiològic que inclou reconstrucció tridimensional.
 • Polígraf multicanal per a electrofisiologia i hemodinàmica.
 • Navegador per a estudis electrofisiològics i ablacions.
 • Estimulador extern per a electrofisiologia.
 • Font d’ablació amb radiofreqüència.
 • Injector de contrast automatitzat.

A més, el servei disposa de dues unitats especialitzades:

Unitat d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

 • Cateterismes cardíacs diagnòstics, incloent-hi presa de pressions intracavitàries, angiografies i coronariografies.
 • Angioplàstia coronària i implant de stents intracoronaris.
 • Dilatació percutània d’estenosi valvulars.

Unitat d’Arrítmies

 • Cardioversió elèctrica externa.
 • Estudis electrofisiològics diagnòstics de funció sinusal, conducció auriculoventricular de taquicàrdies ventriculars i taquicàrdies supraventriculars.
 • Ablació amb catèter de taquicàrdies supraventriculars amb vies accessòries ocultes o aparents de taquicàrdies intranodals, de flutter auricular i de taquicàrdies ventriculars.
 • Implants de marcapassos transitoris i definitius.
 • Implants de desfibril·ladors-cardioversors externs.
 • Implants de marcapassos i desfibril·lador.