Assajos Clínics. Activitat de recerca

El reconeixement nacional i internacional dels professionals integrants del Servei d’Hematologia d’aquesta institució ha permès posar en marxa un ambiciós projecte de desenvolupament d’assajos clínics. El nostre objectiu és participar en el progrés científic amb la inclusió de pacients en estudis multicèntrics internacionals i permetre que accedeixin a nous fàrmacs. En el moment actual, aquests són els assajos clínics que es troben oberts en el nostre servei:

  • XALIA. Xarelto® per a l’anticoagulació a llarg termini i inicial en el tromboembolisme venós (TEV). Investigadora principal: Dra. A. Santamaría Ortiz. Enllaç a l’assaig Este enlace se abrirá en una ventana nueva
  • Estudi de fase 3 aleatoritzat i obert d’A+AVD davant d’ABVD com a tractament de primera línia en pacients amb limfoma de Hodgkin clàssic en estat avançat. Investigadora principal: Dra. A. Sureda Balari. Enllaç a l’assaigEste enlace se abrirá en una ventana nueva
  • Estudi aleatoritzat, amb cegament doble, controlat amb placebo, multicèntric, de fase III, per avaluar la teràpia adjuvant amb RAD001 davant de placebo en pacients amb limfoma difús de cèl·lules grans B (LDCGB) amb un risc elevat que hagin arribat a una resposta completa després d’una primera línia de quimioteràpia amb rituximab. Investigadora principal: Dra. A. Sureda Balari. Enllaç a l’assaig Este enlace se abrirá en una ventana nueva
  • Estudi de fase 3 aleatoritzat i obert de carfilzomib i dexametasona en comparació de bortezomib i dexametasona en pacients amb mieloma múltiple en recidiva. Investigadora principal: Dra. A. Sureda Balari