Unitat de Prevenció i Tractament del Càncer de Pròstata

El càncer de pròstata és el tumor maligne més freqüent entre els homes dels països industrialitzats. Actualment, a Catalunya es diagnostiquen uns 1.500 casos nous cada any i la mitjana d’edat és al voltant dels 74 anys. El diagnòstic precoç de la malaltia permet detectar-la en fases inicials en què és possible fer tractaments amb intenció curativa. Els homes amb més de quaranta anys es poden fer revisions sistemàtiques que garanteixen la detecció precoç d’aquesta neoplàsia i en determinats casos establir pautes de quimioprevenció. Els continus avenços en el camp del diagnòstic i del tractament del càncer de pròstata ens obliguen a mantenir un enfocament multidisciplinari per a l’atenció adequada d’aquesta patologia amb una alta incidència i prevalença en la nostra societat.

La col·laboració multidisciplinària entre els serveis d’Urologia, Oncologia Radioteràpica i Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Dexeus és l’origen del Centre Monogràfic de Càncer de Pròstata, pioner en el sector privat del país. La vocació del centre és oferir l’última tecnologia i coneixement mèdic en les àrees de:

  • Diagnòstic precoç
  • Tractaments quirúrgics
  • Tractaments de radioteràpia externa
  • Tractaments de braquiteràpia
  • Tractament hormonal
  • Tractaments de quimioteràpia
  • Estudis de marcadors genètics predictius de resposta als tractaments oncològics

Un comitè multidisciplinari, integrat pels experts en càncer de pròstata dels diferents serveis, analitza amb cura els casos presentats i emet una recomanació consensuada de la millor alternativa de tractament.

Estudis de biologia molecular: Vies cap a una medicina personalitzada

Els últims anys, nombrosos estudis han demostrat que l’anàlisi de determinades alteracions genètiques implicades en el desenvolupament dels processos tumorals pot tenir una utilitat especial a l’hora de conèixer el pronòstic dels pacients i també per determinar la resposta als tractaments antitumorals. En l’actualitat, coneixem que l’expressió de determinats gens condiciona de manera molt significativa l’eficàcia de determinats agents quimioteràpics. En estudis que s’han dut a terme en pacients amb neoplàsies de pulmó i bufeta urinària, es demostra que l’expressió del gen BRCA1 determina la resposta al tractament quimioteràpic. Aquests resultats es poden aplicar a altres tumors, com el càncer de pròstata, i a les diferents opcions terapèutiques que es plantegen en aquests pacients. L’objectiu del tractament multidisciplinari dels pacients afectats de tumors urològics és administrar el tractament més adequat en cada situació, i l’anàlisi del perfil genètic pot ser crucial per seleccionar l’opció més eficaç per a cada pacient.