A més d’oferir un servei personalitzat per a cada especialitat, es reforça l’atenció mèdica a través de les unitats de tractament específic d’aquelles àrees de la salut de l’infant i de l’adolescent que requereixen un coneixement i una cura especials. Aquestes unitats es caracteritzen per ser multidisciplinàries, de manera que diversos especialistes es coordinen entre si per afrontar les possibles patologies des de diferents àmbits d’actuació.

Atenció a l’adolescent

Tenint en compte els profunds canvis en el desenvolupament físic i intel·lectual que tenen lloc amb l’entrada a l’adolescència, el Departament de Pediatria de Dexeus ofereix, a partir dels 12 anys, un servei d’assessorament i d’atenció específica integral de l’adolescent, que posa a disposició del jove i de la seva família una unitat de cura mèdica, ginecològica i psicològica especialitzada en la prevenció, la detecció precoç, l’avaluació i el tractament de possibles trastorns en una etapa de grans transformacions psicofísiques.

Diagnòstic i tractament de trastorns del desenvolupament de 0 a 4 anysEl desenvolupament dels nens està determinat per l’adquisició d’una sèrie d’habilitats a una edat cronològica concreta. En algunes ocasions pot passar que hi hagi un retard o dificultats en l’adquisició d’aquestes habilitats. En aquests casos és molt important que es faci un diagnòstic precís i precoç que ajudi a orientar els pares cap a un tractament individualitzat i adequat. D’aquesta manera, es prevenen futures dificultats i es millora l’evolució de l’infant.

Aquesta unitat 0-4 està integrada per un equip interdisciplinari que ofereix diagnòstic i tractament dels trastorns del desenvolupament, a més d’assessorament als pares i als professors. També proporciona un programa de seguiment per a infants amb risc potencial (exprematurs, malalts crònics, malalts neurològics, etc.).

Lactància Materna

Un equip multidisciplinari d’experts, format per un pediatre especialista en salut maternoinfantil, un especialista en lactància materna i un especialista en patologia de la mama, ofereix el servei de detecció i tractament dels possibles problemes que dificulten la lactància. El diagnòstic precoç s’adreça en particular a les ingurgitacions, les mastitis, els abscessos, el pit i mugró dolorós, el fre lingual i els trastorns tiroidals materns.

El tractament se centra fonamentalment en l’alletament i en la inducció a la lactància en mares adoptives, en l’ajuda específica quan aquesta forma de nutrició del nadó finalitza i en el subministrament d’alimentació complementària. A més, de manera complementària, la unitat mèdica ofereix un servei d’assessoria prepart.

Nen Adoptat

El Departament de Pediatria ofereix un servei d’assessorament mèdic i psicològic adreçat a les famílies que hagin decidit adoptar un infant. L’objectiu fonamental de l’equip multidisciplinari d’especialistes que donen suport als futurs pares en aquest procés és aconseguir que tant l’acollida com la integració del menor es facin amb totes les garanties.

Nutrició

Atès que els patrons de conducta alimentària ja es comencen a fixar en l’edat infantil i que l’alimentació repercuteix directament en el desenvolupament físic i intel·lectual de l’infant, és especialment important inculcar uns hàbits alimentaris saludables des de la infància, així com dissenyar un sistema de nutrició personalitzada, adaptada a les necessitats específiques de cada menor.

Patologies del Creixement

Unitat adreçada als pacients afectats per patologies del creixement i el desenvolupament, malalties òssies congènites i similars.

Potencials Evocats Auditius

Aquesta unitat disposa de la tecnologia més avançada en la detecció precoç de la sordesa infantil. Mitjançant la prova de potencials evocats auditius (PEAA) s’obtenen resultats perfectament fiables que, de manera ràpida, indolora i senzilla, permeten identificar qualsevol disfunció de l’òrgan auditiu a partir de les 24 hores de vida del nadó.

El diagnòstic precoç de la sordesa, és a dir, el que es fa abans que l’infant tingui tres anys, permet aplicar ràpidament el tractament, fet que aconsegueix minimitzar les conseqüències que els problemes auditius generen habitualment en la capacitat comunicativa, social i cognitiva dels afectats