Unitat de Prevenció i Tractament del Càncer de Pròstata

El càncer de pròstata és el tumor maligne més freqüent entre els homes dels països industrialitzats. Actualment, a Catalunya es diagnostiquen uns 1.500 casos nous cada any, i l’edat mitjana dels afectats és de 74 anys. El diagnòstic precoç de la malaltia permet detectar-la en fases inicials, en què és possible aplicar tractaments amb intenció curativa.
Els homes de més de quaranta anys poden fer revisions sistemàtiques que garanteixen la detecció precoç d’aquesta neoplàsia i en determinats casos es poden establir pautes de quimioprevenció.
Els continus avenços en el camp del diagnòstic i del tractament del càncer de pròstata ens obliguen a abordar-lo des d’un enfocament multidisciplinari per atendre adequadament aquesta patologia d’alta incidència i prevalença en la nostra societat.
La col·laboració multidisciplinària entre els serveis d’Urologia, Oncologia Radioteràpica i Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Dexeus és l’origen del Centre Monogràfic de Càncer de Pròstata, pioner en el sector privat del país.

La vocació del centre és oferir la tecnologia i el coneixement mèdic més avançats en les àrees següents:

  • Diagnòstic precoç
  • Tractaments quirúrgics
  • Tractaments de radioteràpia externa
  • Tractaments de braquiteràpia
  • Tractament hormonal
  • Tractaments de quimioteràpia
  • Estudis de marcadors genètics predictius de resposta als tractaments oncològics

Un comitè multidisciplinari, integrat pels experts en càncer de pròstata dels diferents serveis, analitza amb cura els casos presentats i emet una recomanació consensuada de la millor alternativa de tractament.

Estudis de biologia molecular: vies cap a una medicina personalitzada

En els últims anys, nombrosos estudis han demostrat que l’anàlisi de determinades alteracions genètiques implicades en el desenvolupament dels processos tumorals pot ser especialment útil per conèixer el pronòstic dels pacients i també per determinar la resposta als tractaments antitumorals. En l’actualitat, sabem que l’expressió de determinats gens condiciona d’una manera molt significativa l’eficàcia de determinats agents quimioteràpics. Estudis realitzats en pacients amb neoplàsies de pulmó i bufeta urinària demostren que l’expressió del gen BRCA1 determina la resposta al tractament quimioteràpic. Aquests resultats es poden aplicar a altres tumors, com el càncer de pròstata, i poden tenir incidència en les diferents opcions terapèutiques que es plantegen a l’hora de tractar aquests pacients. L’objectiu del tractament multidisciplinari dels pacients afectats per tumors urològics és administrar l’alternativa més adequada en cada situació, de manera que l’anàlisi del perfil genètic pot ser crucial per seleccionar el tractament més eficaç per a cada pacient