L’Hospital Universitari Dexeus és un centre acreditat per a la formació sanitària especialitzada MIR amb tres unitats docents:

El Departament de Psiquiatria està acreditat com a dispositiu docent associat i té un programa estable de rotacions MIR-4, establert amb diversos hospitals espanyols.

Accés a la plaça del MIR

Aquests són els requisits per accedir a una plaça MIR:

  • Obtenir una nota MIR dins del número total de places clíniques ofertades.
  • Cal enviar la documentació següent a la unitat docent en què se sol·licita fer el MIR:
    - Currículum que inclogui l’expedient acadèmic.
    - Una carta de motivació en què s’expressi el motiu pel qual s’ha escollit aquesta especialitat i aquest centre.
    El temps de recollida de documentació és des de la data d’examen fins a la publicació de la relació definitiva dels resultats.
  • Posteriorment, després d’analitzar les notes i el currículum, es fa una primera selecció per fer una entrevista personalitzada amb membres de la unitat docent de l’especialitat escollida.
  • Els candidats preseleccionats fan una prova psicotècnica i reben una valoració del Departament de Psiquiatria-Psicologia de l’Hospital Universitari Dexeus.

Finalment, els candidats escollits reben una carta de reserva de plaça que han de lliurar durant l’acte oficial d’assignació de places MIR. Prèviament, les dades d’aquests candidats s’hauran notificat al Ministeri de Sanitat.

Aquestes són les adreces de correu electrònic on s’ha d’enviar la documentació per accedir a la plaça segons l’especialitat sol·licitada:

Els residents són una part molt important de la nostra institució. La direcció de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, juntament amb la Comissió de Docència, valida i aprova el Pla de gestió de qualitat docent assegurant la seva coherència en l’enfocament estratègic i el control de la qualitat de la formació sanitària especialitzada. Aquesta planificació inclou totes les activitats relacionades amb la formació dels residents (activitats genèriques de formació, de cadascuna de les unitats docents i dels plans individuals de formació dels especialistes), així com aquelles activitats formatives encaminades a fer que els tutors adquireixin i mantinguin les seves competències docents. Anualment s’aproven en Comitè de Direcció els objectius de docència, enfocats a la millora de l’excel·lència en la formació d’especialistes, i s’assignen els recursos materials i humans necessaris que permetin compatibilitzar l’activitat docent amb l’assistencial i investigadora.

L’adreça de correu electrònic per a qualsevol consulta amb l’Àrea de Docència del nostre centre és: docencia.dex@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva