Les conseqüències que provoquen van des de les estrictament socials i de qualitat de vida, fins les alteracions sobre la pròpia salut de l'individu que, en alguns casos, poden ser greus.
Fuente: