El triatge classifica els pacients que acudeixen al Servei d'Urgències de manera que siguin atesos segons el grau d'urgència del seu cas. Amb independència de l'ordre d'arribada, s'estableixen uns temps d'espera raonables perquè l'equip mèdic els visiti i els tracti. S'ha de fer en un temps curt, de forma àgil i efectiva, perquè el procés no perdi la seva raó primària de ser, que és garantir la seguretat dels pacients que esperen ser visitats per l'equip mèdic.

El triatge millora l'assistència que es presta en el Servei d'Urgències perquè identifica ràpidament els pacients que pateixen una malaltia que posa en perill la seva vida mitjançant un sistema de classificació vàlid, útil i rellevant, facilita la disponibilitat dels professionals i millora el tracte humà envers els pacients.

En el Servei d'Urgències de Capio Hospital General de Catalunya comptem amb un sistema de triatge les 24 hores del dia on un equip de p r o f e s s i o n a l s d ' i n f e r m e r i a , degudament entrenats i qualificats, identifica les necessitats dels malalts, decideix les prioritats i pren les primeres mesures per a l'atenció dels pacients segons uns protocols consensuats amb l'equip mèdic.

Aquest equip de professionals disposa d'un sistema de triatge informatitzat amb algorismes generals de valoració d'infermeria i una escala de triatge per nivells, per tal de garantir l'aplicabilitat del sistema i la seguretat del pacient. El seu funcionament és monitorat de forma contínua mitjançant les propostes de millora que realitza la Comissió de Triatge, l'avaluació dels indicadors de qualitat corporatius i els resultats de les enquestes de satisfacció.

Nivells de classificació.

Circuit intern
  • Reanimació: risc vital imminent.
  • Emergència: situació d'alt risc.
  • Urgent: necessitat d'exploracions
Circuit de visita en consultori
  • múltiples i estabilitat fisiològica.
  • Circuit de visita en consultori


Volem que el pacient que arriba al nostre Servei d'Urgències percebi que és atès de manera personalitzada, àgil i ordenada, no sempre coincident amb la seva hora d'arribada, però sabent que la seva espera només està condicionada per l'existència de pacients ambmalalties més urgents.
Fuente: