Estudis gammagràfics:

la gammagrafia és una tècnica diagnòstica que utilitza la distribució dels radiofàrmacs en els diferents teixits i òrgans per obtenir informació sobre el seu funcionalisme i metabolisme i detectar alteracions morfofuncionals. Els estudis gammagràfics es realitzen amb dosis molt petites d’aquests fàrmacs, són molt segurs i no tenen efectes secundaris ni provoquen reaccions adverses greus. Són proves no invasives, funcionals i que permeten l’estudi de la pràctica totalitat de l’organisme. Les diferents proves gammagràfiques que fa aquesta unitat poden dividir-se segons l’òrgan o el sistema que s’estudia. Les més habituals són:

Aparell locomotor:

 • Gammagrafia òssia (planar en tres fases / rastreig corporal total)
 • SPECT ossi
 • Leucòcits marcats
 • Gammagrafia de la medul·la òssia
 • Gammagrafia amb gal·li-67

Cardiologia:

 • SPECT de perfusió miocàrdica de l’esforç i repòs
 • Gated SPECT
 • Ventriculografies isotòpiques
 • Gammagrafia cardíaca de la innervació amb MIBG

Digestotologia

 • Gammagrafia de les glàndules salivals
 • Gammagrafia hepatoesplènica
 • Gammagrafia hepatobiliar
 • Gammagrafies de la deglució i reflux gastroesofàgic
 • Estudi del buidatge gàstric
 • Estudi del diverticle de Meckel
 • Estudi dels sagnats digestius ocults
 • Estudi d’una malaltia inflamatòria intestinal amb leucòcits marcats

Endocrinologia:

 • Gammagrafia de la tiroide
 • Gammagrafia de la paratiroide
 • SPECT de la paratiroide
 • Gammagrafia de la medul·la suprarenal
 • Gammagrafia de l’escorça suprarenal
 • Rastreig corporal amb I-131

Inflamació/infecció:

 • Gammagrafia amb leucòcits marcats
 • Gammagrafia amb gal·li-67

Nefrourologia:

 • Renograma isotòpic amb MAG3 amb diürètic o sense
 • Renograma MAG3 per al control del trasplantament renal
 • Renograma DTPA (basal/IECA)
 • Gammagrafia renal DMSA
 • Cistogrammagrafia directa i indirecta
 • Angiogammagrafia testicular

Neurologia:

 • DATSCAN. Estudi de síndromes parkinsonianes, malaltia de Parkinson i tremolor essencial
 • IBZM. Estudi de síndromes parkinsonianes
 • SPECT de perfusió cerebral amb HMPAO
 • SPECT de perfusió cerebral amb ECD
 • SPECT cerebral amb Tl-201

Oncologia:

 • Gammagrafia òssia
 • Limfogammagrafia
 • MIBG. Rastreig corporal total i SPECT
 • I 131. Rastreig corporal total
 • Octreotida. Rastreig corporal total i SPECT
 • SPECT cerebral amb tal·li-201

Pediatria:

tot els tipus d’exploracions gammagràfiques adaptades a la infància en funció de l’edat, el pes i la patologia de l’infant

Pneumologia:

 • Gammagrafia de la perfusió
 • Gammagrafia de la ventilació
 • Gammagrafia de la V/Q quantificada
 • Gammagrafia pulmonar amb gal·li-67

D’altres:

 • dacriocistogammagrafia

Estudis de PET i TAC:

L’estudi amb PET (tomografia per emissió de positrons) es basa en l’obtenció d’imatges funcionals de les diferents cèl·lules, teixits i òrgans després de la injecció d’un radiofàrmac, com la 18F-FDG, el més habitual. Aquesta tècnica permet diferenciar els teixits sans dels patològics. El nostre servei disposa d’un equip de nova generació híbrid (Siemens Biograph 6 PET-TAC) que permet sumar les imatges morfològiques d’alta definició de la TAC a les metabòliques o funcionals de la PET. Els estudis de PET-TAC són l’avenç més significatiu en la valoració per la imatge del càncer dels últims anys, ja que permet un diagnòstic precoç i una valoració de l’agressivitat i l’extensió corporal dels tumors. Així mateix són fonamentals per al seguiment de la resposta terapèutica a la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia. Els estudis de PET-TAC permeten valorar gairebé la totalitat de les neoplàsies. Els estudis i les seves indicacions més habituals són:

PET-TAC corporal total amb 18F- FDG:

 • Valoració (benignitat/malignitat) del nòdul pulmonar solitari
 • Valoració (benignitat/malignitat) d’altres lesions detectades per altres tècniques d’imatge
 • Estudi d’extensió a causa d’una elevació de marcadors amb estudis convencionals normals
 • Càncer de pulmó
 • Processos limfoproliferatius (limfoma)
 • Melanoma
 • Càncer de cap i coll
 • Càncer de tiroide
 • Càncer de mama
 • Càncer d’esòfag i gàstric
 • Càncer colorectal
 • Càncer d’ovari i de coll d’úter
 • Altres tipus de tumors malignes
 • Estudis d’inflamació/infecció
 • Estudis del metabolisme cerebral en demència i epilèpsia

PET-TAC corporal total amb 11C-colina i 18F-colina:

valoració de la resposta terapèutica i sospita de recidives del càncer de pròstata

PET-TAC cerebral amb 11C-metionina:

diagnòstic, valoració de la resposta terapèutica i sospita de recidives dels tumors cerebrals

Cirurgia radiodirigida:

consisteix en la utilització de radiofàrmacs per marcar estructures tumorals i el seu drenatge limfàtic i així facilitar i millorar els resultats de l’acte quirúrgic. Aquesta tècnica permet localitzar fàcilment al quiròfan lesions no palpables (ROLL) o petites i extirpar el gangli sentinella. Permet un estudi més complet de la malaltia i pot reduir l’extensió i el temps de la cirurgia, amb uns resultats més bons i una operació menys agressiva.

Indicacions habituals:

 • Estudi del gangli sentinella en el càncer de mama
 • Marcatge de lesions no palpables (ROLL) en el càncer de mama
 • Estudi del gangli sentinella en un melanoma
 • Estudi del gangli sentinella en tumors de cap i coll
 • Cirurgia radiodirigida de la paratiroide

Teràpia metabòlic:

consisteix en la utilització de la radiació beta d’alguns isòtops (I-131, itri-90) per al tractament de diferents malalties. Aquests tractaments són molt eficaços i segurs, i presenten poc efectes secundaris.

Normalment s’indica en els casos següents:

 • Tractament de l’hipertiroïdisme (malaltia de Graves-Basedow, goll multinodular, nòdul tiroidal autònom)
 • Tractament del càncer diferenciat de la tiroide.
 • Sinoviortesi isotòpica (per a lesions inflamatòries cròniques de genolls)