Tipus de radioteràpia

a) Braquiteràpia

 • Consisteix en la col·locació de material radioactiu en contacte o dins del tumor.
 • Les dosis totals de radiació es reparteixen en sessions d’una durada de pocs minuts. La dosi de radiació s’administra en una sessió o aplicació o diverses. En general, el nombre és bastant inferior a les sessions de radioteràpia externa.
 • Durant l’aplicació, el pacient roman aïllat en una habitació protegida i està permanentment controlat per personal capacitat.
 • La durada de cada aplicació depèn de la dosi administrada per unitat de temps (taxa): pot ser de taxa de dosi alta (HDR), de taxa de dosi baixa (LDR) i dosi per pulsacions (PDR). Amb la taxa de dosi alta la durada és de minuts, mentre que amb la taxa de dosi baixa o amb la dosi polsada és de diverses hores o dies.

B) Radioteràpia externa o teleteràpia

 • Consisteix en la utilització d’una unitat de tractament, situada a certa distància del cos, que dirigeix el feix de radiació sobre la lesió.
 • Les unitats de tractament més utilitzades són els acceleradors lineals.
 • Un tractament complet pot durar d’una setmana a vuit, i durant cada sessió de radioteràpia el pacient no nota res.
 • Aquests tractaments tan exactes requereixen una immobilització correcta durant tot el tractament.

Noves tecnologies: el Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Institut Universitari Dexeus disposa, a més, de les tecnologies més avançades tant en radioteràpia externa com en braquiteràpia.

Actualment, en radioteràpia externa es poden tractar els pacients amb radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT), amb radioteràpia guiada per la imatge amb TAC (IGRT amb cone beam) o també es pot utilitzar radioteràpia sincronitzada amb la respiració.

Amb la braquiteràpia la unitat ofereix als pacients tractaments amb HDR, i, en particular, braquiteràpia en temps real en càncer de pròstata inicial (SPOT), braquiteràpia en temps real en càncer de pròstata localment avançat (SWIFT) i irradiació parcial de la mama (APBI) amb catèters o amb balons en tumors inicials de mama.

Estudis i proves

Gammagrafia

Actualment aquesta especialitat es troba en plena expansió, gràcies a l’alta rendibilitat mostrada pels estudis de tomogammagrafia de perfusió miocàrdica d’esforç i repòs, la detecció intraoperatòria del gangli sentinella i els estudis de tomogammagrafia cerebral amb transportadors de la dopamina (DATSCAN).

Teràpia metabòlica:

lla seva capacitat d’utilitzar diferents isòtops, de vegades, de forma molt específica per a certs tipus de malalties, fa que sigui una eina diagnòstica molt eficaç.

 • Tractament radioisotòpic del dolor ossi metastàtic (samari/estronci)
 • Tractament radioisotòpic de l’hipertiroïdisme
 • Tractament radioisotòpic de la policitèmia vera
 • Tractament radioisotòpic de tumors neuroendocrins
 • Tractament radioisotòpic intracavitari
 • Tractament radioisotòpic del limfoma