El Servei de Psiquiatria neix amb la vocació d’atendre tant el pacient intern, és a dir, el que presenta alteracions emocionals en el transcurs de l’assistència al nostre hospital, com el que sol·licita ser assistit des de fora. Així mateix, ofereix suport a als especialistes que se’ls puguin plantejar dubtes sobre algun aspecte psiquiàtric que aparegui en el transcurs d’un tractament.

Secció del trastorn per dèficit de l’atenció amb hiperactivitat orientada cap al pacient infantojuvenil

El grup de professionals que constitueixen aquesta secció té en compte especialment el suport a la família i, si escau, a l’escola, per poder oferir els recursos necessaris orientats a un tractament adequat de les situacions difícils que generen en el dia a dia aquest tipus de casos.