De conformitat amb la legislació vigent i l’interès d’aquest Hospital d’oferir-vos una atenció de màxima qualitat, hem elaborat aquesta carta de drets i deures del pacient.

Drets del pacient

Dret de rebre en tot moment un tracte digne, amable, respectuós i comprensiu.

Dret de conèixer la identitat del vostre metge, que serà el vostre interlocutor principal amb l’equip assistencial i el responsable de proporcionar-vos tota la informació necessària que necessiteu; en cas d’absència, un altre facultatiu de l’equip assumirà aquesta responsabilitat.

Dret de sol·licitar una segona opinió en qualsevol moment.

Dret d’obtenir l’atenció, els medicaments i els productes sanitaris que es considerin necessaris per promoure, conservar i restablir la vostra salut i pal·liar el patiment.

Dret de rebre atenció sanitària en un temps adequat segons el procés, així com que se us ofereixi informació sobre els terminis de resposta en consultes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques per als diversos processos.

Dret que les vostres sol·licituds siguin ateses amb promptitud, de manera raonable i cortesa, dins de les possibilitats i normes de l’Hospital.

Dret que se us facin totes les accions oportunes que, paral·lelament a l’atenció al vostre procés, tinguin com a finalitat reduir i pal·liar el patiment i el dolor tant en les situacions crítiques com en el procés de la mort, d’acord amb el màxim respecte a l’autonomia, la integritat i la dignitat humana.

Dret de rebre atenció espiritual i religiosa.

Dret d’utilitzar les vies de reclamació i proposta de suggeriments que l’Hospital posa a la vostra disposició.


1. Drets d’informació

Dret de rebre una informació en la forma més idònia per a la seva comprensió, d’una manera clara i veraç sobre el vostre estat de salut, les actuacions mèdiques proposades, els riscos i avantatges de cadascuna, així com de les alternatives i els efectes de no ser tractat i el diagnòstic i pronòstic de la vostra patologia. Si teniu cap dubte sobre la informació rebuda, demaneu tots els aclariments que creieu necessaris.

Dret que es respecti la vostra voluntat de no ser informat, tret que sigui estrictament necessari per a la vostra salut o la de tercers.

Dret que quedi constància per escrit de tot el vostre procés, i que, una vegada finalitzada la vostra estada a l’hospital, se us lliuri l’informe d’alta.

Dret d’accedir a la informació continguda en la vostra història clínica. Si voleu obtenir una còpia d’alguns dels vostres documents, haureu de sol·licitar-la vosaltres com a pacient o autoritzar algú que ho faci per vosaltres (amb la corresponent acreditació), a través del Servei d’Admissió i Documentació Clínica.

Dret de ser informat de l’ús, si escau, en projectes docents o de recerca dels procediments de diagnòstic i terapèutics que se us apliquin, els quals en cap cas podran comportar perill addicional per a la vostra salut.

Dret de rebre informació sobre donació d’òrgans i que es respecti la vostra voluntat sobre aquesta qüestió.

Dret de ser informat sobre les dades sobre la vostra persona en els fitxers del centre i, si escau, de sol·licitar-ne la rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades personals. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Grup Quirón, a través de correu postal dirigit a: Grup Hospitalari Quirón, SA «Drets ARC»" - passeig de Mariano Renovales, s/n, 50006 Saragossa, aportant-hi fotocòpia del DNI o document equivalent i concretant el dret que voleu exercir.


2. Drets que afecten la vostra intimitat

Dret de respectar la confidencialitat de les dades que fan referència a la vostra salut, i, en concret, de tota la informació relacionada amb el vostre procés i la vostra estada a l’hospital, encara fins i tot després de defunció.

Dret de comunicar el que permeteu a les persones vinculades a vosaltres. Si no voleu que s’informi algun familiar proper, haureu de fer-ho saber al vostre metge.

Dret de preservar la intimitat del vostre cos pel que fa a altres persones."


3. Drets relatius a l’autonomia del pacient

Dret de decidir entre les opcions que us presenti el responsable mèdic del vostre cas, havent de donar el vostre consentiment per escrit per a intervencions quirúrgiques, l’ús de tècniques en recerca, així com qualsevol exploració que comporti risc o inconvenients per a la vostre salut, excepte:

  • Quan la no intervenció suposi un risc per a la salut pública.
  • Quan hi hagi un mandat legal exprés.
  • Quan no tingueu capacitat per prendre decisions (en aquest cas el dret correspon als familiars o persones reunides).
  • Quan la urgència de l’assistència no admeti demores.

Dret de negar-se al tractament prescrit, excepte en els supòsits exposats anteriorment. En aquest cas, se us proposarà la signatura de l’alta voluntària. Si no la signeu, la direcció de l’Hospital, a proposta del metge responsable, podrà disposar l’alta forçosa. Si no accepteu l’alta, es posaran els fets en coneixement del jutge perquè confirmi o revoqui la decisió.

Dret de revocar per escrit el vostre consentiment al tractament, amb constància en la història clínica.

Dret de manifestar per escrit les instruccions que cal tenir en compte quan us trobeu en una situació en què les circumstàncies no us permetin expressar personalment la vostra voluntat. En aquest document podreu designar un representant, que serà l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè us substitueixi en el cas de no poder expressar la vostra voluntat.


Deures del pacient

Deure de facilitar les dades sobre el vostre estat físic o sobre la vostra salut de manera lleial i veritable, així com de col·laborar en la seva obtenció.

Deure de complir amb les prescripcions que us siguin donades pels serveis sanitaris quan estigueu malalt o sotmès a tractament.

Deure de complir amb les normes de l’Hospital i utilitzar adequadament les seves instal·lacions, afavorint l’habitabilitat i el confort dels altres pacients, així com tractar amb el respecte degut tot el seu personal.

Deure de signar, en cas de negar-vos al tractament proposat, el document en el qual consti el vostre rebuig després d’haver estat suficientment informat, així com, si escau, de signar l’alta voluntària. Si pensa que les vostres creences poden entrar en conflicte amb procediments de diagnòstic o de tractament, per favor feu-nos-ho saber.