Farmakoterapi

Individanpassad farmakoterapi ökar responsfrekvensen och sänker toxiciteten vid onkologiska behandlingar. Den individanpassade farmakoterapienheten är specialiserad på terapeutisk övervakning av cancerläkemedel, detta innefattar mätning och tolkning av koncentrationen av läkemedel i blodet för att identifiera den effektiva och minst toxiska dosen för varje patient.

Dessutom, tillför den ett mervärde i de kliniska beslut som skall fattas i följande situationer:

  • Förutser behandlingsfel på grund av att den korrekta systemiska exponeringen inte har uppnåtts.
  • Kan förorda högre dosering på ett säkert sätt.
  • Skiljer mellan en god tolerans mot behandlingen och en underdosering.
  • I fall av toxicitet efter kemoterapin identifierar den vilket läkemedel som leder till nämnda toxicitet och möjliggör att endast reducera dosen av det terapeutiska ämnet som orsakar den, utan att effektiviteten av de andra läkemedlen påverkas.
  • Upptäcker bristande terapiföljsamhet i behandlingen (i fall av perorala terapier).Detekterar interaktioner läkemedel-läkemedel och läkemedel-livsmedel.