L’Hospital El Pilar del Grup Quirónsalud de Barcelona és el primer centre espanyol que aplica la quimioteràpia intraperitoneal amb aerosols pressuritzats o PIPAC (de l’anglès pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy), una tècnica experimental pionera que s’utilitza per tractar pacients de carcinomatosi peritoneal no operable. La quimioteràpia intraperitoneal pressuritzada és capaç de reduir la massa tumoral i convertir els tumors irresecables (que no es poden extreure mitjançant cirurgia) en resecables. L’equip de metges del Pilar dirigit pel Dr. Juan José Torrent i el Dr. François Quenet, dins d’una unitat de cirurgia oncològica, ha liderat l’aterratge d’aquesta tècnica al nostre país i ja s’han dut a terme els primers tractaments amb PIPAC en pacients afectats de carcinomatosi peritoneal.

La carcinomatosi peritoneal (PC) és un tipus de presentació del càncer que afecta la cavitat peritoneal i que pot aparèixer com a tumor primari o com a resultat de la metàstasi de càncers digestius, urinaris i ginecològics i que sembra el peritoneu, per proximitat de teixits, de nòduls cancerosos. L’efecte de la quimioteràpia aplicada de manera sistèmica (intravenosa) en aquests pacients és limitat a causa de l’extensa superfície i la poca vascularització de l’àrea afectada. A més, eventualment els tumors peritoneals recurrents es tornen resistents als quimioteràpics administrats sistèmicament.

Una de les alternatives a la via d’administració sistèmica és la quimioteràpia intraperitoneal (IPC), que consisteix en la injecció líquida de fàrmacs quimioteràpics (com la combinació de doxorubicina i cisplatí) dins de l’espai intraperitoneal (intraabdominal) i que permet combatre directament els nòduls malignes escampats per la cavitat. Una altra opció de tractament similar a la IPC és la HIPEC (de l’anglès hyperthermic intraperitoneal chemotherapy), que consisteix en l’administració de quimioteràpics dins de la cavitat intraperitoneal a altes temperatures en acabar la cirurgia, amb l’objectiu de millorar els nivells d’absorció i reduir els efectes secundaris. No obstant això, aquestes alternatives de tractament també presenten limitacions a causa de les complicacions i molèsties que produeixen en els pacients. En aquest escenari de necessitat evident de noves metodologies és on emergeix la quimioteràpia intraperitoneal amb aerosols pressuritzats (PIPAC).

Les recerques que han precedit el naixement recent d’aquesta tècnica s’han dut a terme utilitzant models preclínics in vivo i ex vivo, i els seus resultats positius han motivat la posada en marxa de més de cinc assajos clínics a tot el món. «Les primeres dades d’aquests estudis han revelat alguns dels beneficis que presenta la PIPAC en comparació amb la quimioteràpia endovenosa. Un dels avantatges és que la teràpia aplicada en forma d’aerosols es distribueix i s’absorbeix millor que la mateixa teràpia aplicada de manera intravenosa dins de la cavitat abdominal.

Així, els primers assajos amb pacients afectats de carcinomatosi peritoneal han demostrat que la PIPAC és capaç de reduir la massa tumoral. D’altra banda, i com a conseqüència d’aquesta millor dispersió i penetrabilitat de la PIPAC, la dosi que rep un pacient tractat amb aquesta tècnica pot arribar a ser deu vegades inferior que la d’un pacient que rep quimioteràpia intraperitoneal en forma líquida i, en conseqüència, el pacient té molts menys efectes secundaris», explica el Dr. Torrent, cirurgià acreditat per a la realització d’aquesta tècnica a Espanya i especialista en Ginecologia Oncològica del Grup Quirónsalud. La reducció de la dosi evita els alts nivells de toxicitat renal, hepàtica i digestiva causats generalment per les teràpies sistèmiques i intraperitoneals líquides.

Actualment, la PIPAC és un procediment pal·liatiu, ja que només s’aplica en pacients que presenten tumors inoperables i es repeteix cada 28-42 dies. Malgrat la naturalesa pal·liativa de la teràpia, les característiques avantatjoses que presenta conflueixen en una millora de la qualitat de vida del pacient i es tradueixen en un augment de la supervivència. «Encara que hi ha dades europees i diversos assajos clínics oberts en els quals ja col·laborem, volem fer una crida als hospitals públics perquè ofereixin aquesta opció terapèutica en el context d’un assaig clínic. Voldríem poder ampliar la mostra de pacients als quals oferim aquesta tècnica, que s’ha demostrat que és segura, i poder oferir així una opció terapèutica sense precedents en aquest tipus de tumor de tan mal pronòstic», afirma el Dr. Torrent.

La PIPAC és una tècnica laparoscòpica, recentment desenvolupada per metges alemanys i francesos, a través de la qual s’introdueixen fàrmacs quimioteràpics a la cavitat abdominal de manera vaporitzada. Prèviament a la vaporització, es monitora la cavitat mitjançant un sistema de control per imatge i es determina l’índex de carcinomatosi peritoneal segons el nombre, la grandària i la distribució dels implants tumorals que s’observin. Seguidament, i a través d’un injector i una cànula, es nebulitzen els fàrmacs. L’augment de pressió propi de la laparoscòpia permet una millor distribució i penetrabilitat dels fàrmacs als nòduls tumorals.

Imatge 2


Cadascuna de les intervencions quirúrgiques requerides durant l’administració repetida de la PIPAC facilita, així mateix, la recollida de biòpsies peritoneals. La tasca de monitoratge de la resposta del tumor a la teràpia i la seva evolució, que normalment es fa mitjançant proves de tomografia axial computada (TAC), es duu a terme amb més freqüència i d’una manera que proporciona resultats més precisos.

Fins avui, l’aplicació de la PIPAC ha resultat ser segura i efectiva en dones amb càncer d’ovari recurrent resistent al cisplatí. «Aquesta nova tècnica apareix en la batalla contra el càncer d’ovari i amplia el ventall d’eines per combatre’l juntament amb la cirurgia, la quimioteràpia sistèmica, la quimioteràpia intraperitoneal i la HIPEC. No hem d’oblidar, però, que l’impacte més important pel que fa a la millora del pronòstic i la qualitat de vida dels pacients amb carcinomatosi peritoneal, més que l’aparició de nous fàrmacs o de noves tècniques, és que siguin tractats per professionals formats en aquesta patologia», subratlla el Dr. Torrent, que periòdicament realitza intervencions a Barcelona, Montpeller i Tolosa.

Font: Hospital El Pilar
Etiquetes: PIPAC; carcinomatosi; quimioteràpia