• Pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
  • Asma al·lèrgica i no al·lèrgica.
  • Tos crònica.
  • Infeccions respiratòries.
  • Tumors broncopulmonars.
  • Malalties de la son, i altres patologies de l'aparell respiratori.
  • Deshabituació tabàquica.