El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Dexeus és un servei central dedicat a l’anàlisi de les mostres de teixit que s’obtenen tant a la consulta com al quiròfan. S’encarrega d’estudiar les cèl·lules que componen aquesta mostra, les seves característiques i la seva disposició.

L’objectiu del servei és emetre un diagnòstic de la mostra extreta al pacient per determinar-ne la naturalesa i, en el cas que sigui maligna, determinar tota una sèrie de factors pronòstics i predictius que condicionaran el tractament que s’aplicarà.

Per fer aquesta funció disposa d’un equip tècnic i administratiu que identifica la mostra i la processa de manera que s’obté una preparació histològica que pot ser observada al microscopi pels metges especialistes a fi d’emetre un diagnòstic.

Tipus de tècniques disponibles al servei:

  • Tècniques rutinàries: consisteixen en el processament i la tinció del teixit utilitzant tècniques bàsiques que estan estandarditzades en tots els serveis d’anatomia patològica.
  • Estudis intraoperatoris: són anàlisis dels teixits efectuats de forma immediata en el transcurs de la intervenció quirúrgica. El resultat determinarà que en l’acte quirúrgic calgui extirpar més teixit o no. Per exemple, s’analitza el marge de l’extirpació d’un tumor. En el cas que el tumor arribi al marge o hi estigui molt a prop, el diagnòstic intraoperatori permet que el cirurgià ampliï la cirurgia aquell mateix moment, de manera que no caldrà fer un segon acte quirúrgic.
  • Tècniques histoquímiques: són tècniques de processament de les mostres que utilitzen reaccions químiques per aportar més informació, tant en el diagnòstic com en la naturalesa de la malaltia. S’utilitzen per determinar la presència d’agents infecciosos (fongs, bacteris), detectar la presència d’acumulació de substàncies estranyes (amiloide, mucina, mucopolisacàrids).
  • Tècniques immunohistoquímiques: són tècniques complexes que permeten determinar característiques cel·lulars per oferir un diagnòstic precís, la qual cosa és especialment important en l’estudi de limfomes, o bé per oferir factors pronòstics o predictius, com en el cas dels tumors mamaris, els receptors hormonals i la determinació del C -Erb-B2 o la inestabilitat de microsatèl·lits en els tumors de còlon.
  • Gangli sentinella: el servei ofereix de manera rutinària l’estudi del gangli sentinella en els tumors mamaris. A través d’aquesta tècnica, que inclou mètodes immunohistoquímics, s’aconsegueix evitar en moltes ocasions l’extirpació completa dels ganglis axil·lars.
  • Patologia corneal: el servei és centre de referència de prestigiosos centres oftalmològics de Barcelona per a l’estudi de la patologia del trasplantament de còrnia.

Equipament tecnològic:

A les instal·lacions de l’Hospital Universitari Dexeus, el Servei d’Anatomia Patològica disposa d’unes instal·lacions modernes d’última generació amb tots els aparells necessaris per al processament de teixits. Disposa de microscopis de coobservació, un sistema de digitalització d’imatges tant macroscòpiques com microscòpiques i sistemes d’emmagatzematge d’informació mitjançant la codificació a través de sistemes estandarditzats. Els casos s’arxiven de manera que en qualsevol moment es poden recuperar les preparacions histològiques o el material per efectuar noves determinacions que puguin aportar més informació per al tractament o pronòstic de la malaltia.