El Servei de Cirurgia General de la Clínica del Vallès tractarà de la manera més eficaç i eficient possible tota la patologia quirúrgica que arribi al centre, es generi en ell oa la seva àrea d'influència. Ha de prestar assistència sanitària especialitzada, integral i personalitzada en règim d'urgències, hospitalització i ambulatori. Aplicarà mitjans preventius, diagnòstics, curatius i rehabilitadors per tal d'assolir el màxim índex de salut.

En la seva funció en el tractament de les malalties abastarà totes les patologies quirúrgiques adequades al nivell estructural del centre, és a dir, s'exclouen aquelles que per la seva complexitat i / o extensió requereixin de la necessitat de cures intensives i aquells pacients que per la seva patologia associada sigui també previsible la necessitat de suport intensiu.

Cooperar amb altres institucions del grup i altres centres implicats amb la salut, fomentant acords amb ells per garantir la continuïtat assistencial i la millora global del sistema.

Totes les seves activitats s'orientaran a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, recolzant-se per a això en el compromís actiu de tot el seu equip de professionals.